Algemene voorwaarden

MIJNTHEORIECURSUS.NL onder de handelsnaam MIJNTHEORIECURSUS.NL, hier na te noemen MIJNTHEORIECURSUS.

 Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan MIJNTHEORIECURSUS een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.2 Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin MIJNTHEORIECURSUS zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die MIJNTHEORIECURSUS aan de cursist levert.

1.3 CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van MIJNTHEORIECURSUS die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.

1.5 De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met MIJNTHEORIECURSUS

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.7 In deze algemene voorwaarden kan het woord “schriftelijk” ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat MIJNTHEORIECURSUS deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden MIJNTHEORIECURSUS niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door  MIJNTHEORIECURSUS gedane aanbieding.

2.2 De door MIJNTHEORIECURSUS gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

 3.1 Een overeenkomst tussen MIJNTHEORIECURSUS en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier heeft ingeleverd bij MIJNTHEORIECURSUS en MIJNTHEORIECURSUS de inschrijving heeft geaccepteerd.

3.2 Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door MIJNTHEORIECURSUS uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en MIJNTHEORIECURSUS aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.

3.3 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien MIJNTHEORIECURSUS de uitnodiging voor de cursusdag nog niet heeft verstuurd naar de cursist.

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding

4.1 De datum waarop MIJNTHEORIECURSUS begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt door MIJNTHEORIECURSUS en de cursist onderling afgesproken.

4.2 Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan MIJNTHEORIECURSUS minimaal 7 dagen voor aanvang van de cursus te melden, waarna MIJNTHEORIECURSUS en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt.

4.3 Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan telefonisch melding te maken aan MIJNTHEORIECURSUS is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan MIJNTHEORIECURSUS.

4.4 Een herkansing is maximaal 6 weken geldig vanaf de laatst gevolgde cursusdag. De kandidaat moet zelf zorgen voor een examen bij het CBR. Gratis herkansing geldt alleen voor de cursus.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

 5.1 De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is MIJNTHEORIECURSUS gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat MIJNTHEORIECURSUS daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2 Cursist dient zorg te dragen dat MIJNTHEORIECURSUS alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3 Cursist zal de door MIJNTHEORIECURSUS eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4 Eventuele schade aan de door MIJNTHEORIECURSUS geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6 Verplichtingen MIJNTHEORIECURSUS

 6.1 MIJNTHEORIECURSUS verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding

6.2 MIJNTHEORIECURSUS zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

6.3 MIJNTHEORIECURSUS is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van MIJNTHEORIECURSUS aan de kant van de cursist is ontstaan en die de MIJNTHEORIECURSUS aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen

 7.1 De door MIJNTHEORIECURSUS gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen MIJNTHEORIECURSUS en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door MIJNTHEORIECURSUS te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is MIJNTHEORIECURSUS gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 Betaling

 8.1 De eerste gedeelte van de betaling dient via IDEAL of bankoverschrijving betaald te worden. De tweede gedeelte van de betaling moet bij aanvang van de cursus contant worden afgerekend aan MIJNTHEORIECURSUS, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2 Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan MIJNTHEORIECURSUS

8.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door MIJNTHEORIECURSUS gemaakt indien

MIJNTHEORIECURSUS op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.5 MIJNTHEORIECURSUS kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

° Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

° Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

° Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;

° Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met MIJNTHEORIECURSUS voortvloeiende verplichting;

° Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;

° Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van MIJNTHEORIECURSUS;

° Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;

° Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.6 Indien MIJNTHEORIECURSUS overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan MIJNTHEORIECURSUS verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar

Artikel 9 Overmacht

 9.1 MIJNTHEORIECURSUS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt

9.2 Indien MIJNTHEORIECURSUS ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is MIJNTHEORIECURSUS gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 10.1 MIJNTHEORIECURSUS is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van MIJNTHEORIECURSUS mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2 Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel

10.3 MIJNTHEORIECURSUS kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

10.4 MIJNTHEORIECURSUS in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door MIJNTHEORIECURSUS geleverde zaken.

10.5 Indien MIJNTHEORIECURSUS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MIJNTHEORIECURSUS beperkt tot directe schade

10.6 De cursist vrijwaart MIJNTHEORIECURSUS tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

 11.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij MIJNTHEORIECURSUS partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Cursist en MIJNTHEORIECURSUS zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

top